Difference between revisions of "Data:Device"

From DAAP
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
== Prefix ==
 
== Prefix ==
<rdf contraint=shacl>
+
<rdf >
 
PREFIX daapSch: <http://daap.eu/wiki/Schema:>
 
PREFIX daapSch: <http://daap.eu/wiki/Schema:>
 
PREFIX daapProp: <http://daap.eu/wiki/Property:>  
 
PREFIX daapProp: <http://daap.eu/wiki/Property:>  

Revision as of 15:13, 20 February 2017

Prefix

PREFIX daapSch: <http://daap.eu/wiki/Schema:>
PREFIX daapProp: <http://daap.eu/wiki/Property:> 
PREFIX daap: <http://daap.eu/wiki/>


PREFIX sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

#@prefix maintenance: <http://daap.eu/ontology/2015/maintenance#> .
#@prefix organisation: <http://daap.eu/ontology/2015/organisation#> .
#@prefix sp: <http://spinrdf.org/sp#> .
#@prefix spin: <http://spinrdf.org/spin#> .
#@prefix spl: <http://spinrdf.org/spl#> .
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> 
#@prefix wd: <http://www.wikidata.org/entity/> .
#@prefix world: <http://daap.eu/ontology/2015/world#> .
#@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

RDFS

daap:Device
 a owl:Class ;
 rdfs:label "Device"@en ;
 rdfs:label "Instrument"@fr ;
 rdfs:subClassOf owl:Thing.

SHACL

Target

daap:Device 
 a sh:Shape ;
 sh:targetClass daap:Device .  # Applies to all devices

Property

daap:Device 
 sh:property [
   rdfs:label "Pilot process"@en ;
   rdfs:label "Responsable de l'appareil"@fr ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:nodeKind sh:IRI ;
   sh:predicate daapProp:pilotProcess ;
   sh:valueClass daap:Individual ;
  ]; 
  sh:property [
   rdfs:label "check by"^^xsd:string ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:nodeKind sh:IRI ;
   sh:predicate daapProp:checkBy ;
   sh:valueClass daap:Individual ;
  ] ;
 sh:property [
   rdfs:label "Wikidata item"^^xsd:string ;
   sh:nodeKind sh:IRI ;
   sh:predicate daapProp:item ;
   sh:valueClass <http://wikiba.se/ontology#Item> ;
  ] ;
 sh:property [
   rdfs:label "latitude"^^xsd:string ;
   sh:datatype xsd:float ;
   sh:maxCount 1 ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:predicate geo:lat ;
  ] ;
 sh:property [
   rdfs:label "longitude"^^xsd:string ;
   sh:datatype xsd:float ;
   sh:maxCount 1 ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:predicate geo:long ;
  ] ;
 sh:property [
   rdfs:label "organization-unit"^^xsd:string ;
   sh:maxCount 1 ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:nodeKind sh:IRI ;
   sh:predicate vcard:organization-unit ;
   sh:valueClass vcard:Organization ;
  ] ;
 sh:property [
   rdfs:label "picture"^^xsd:string ;
   sh:maxCount 1 ;
   sh:minCount 1 ;
   sh:nodeKind sh:IRI ;
   sh:predicate <http://daap.eu/wiki/Property:picture> ;
   sh:valueClass rdfs:Resource ;
  ] 
.

Contraint

daap:Device 
 sh:constraint [
   sh:message "Check if the fields exist : (label (en))"^^xsd:string ;
   sh:predicate daap:checkDevice ;
   sh:sparql """prefix daap: <http://daap.eu/wiki/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

select ?this (?this AS ?subject) (?this AS ?object)
where {
 		?this rdf:type daap:Device .
     OPTIONAL {
       ?this rdfs:label ?label .
       FILTER langMatches( lang(?label), \"EN\" ) 
    }    
  FILTER ( ! bound(?label) )
} """ 
  ] 
.